دوره اول متوسطه

آغاز سالتحصیلی جدید

زنگ اول مهر زنگ بیداری برای حرکت به سوی فردا‌های روشناول مهر روز مهرانگیز بازگشایی مدرسه‌هاآغاز سال تحصیلی آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدنفرا رسیدن تابش خورشید علم بر

ادامه مطلب »