خانم مهری اهرابلی

دبیر تربیت بدنی

خانم نازیلا غلامی ایرانی

دبیر زبان انگلیسی

خانم زهرا فتحی

دبیر عربی - پیام های آسمان - قرآن - آمادگی دفاعی - تفکر و سبک زندگی

خانم اشرف نخجم

دبیر مطالعات اجتماعی

خانم بتول امیرشکری

دبیر هنر

خانم مهناز حسینی اقدم

دبیر علوم تجربی

خانم صدیقه مقدمی

دبیر ادبیات فارسی و کارو فناوری

خانم نسرین خدایاری

دبیر ریاضیات