خانم مهری اهرابلی

دبیر تربیت بدنی

خانم شکوهی

دبیر زبان انگلیسی

خانم زهرا فتحی

دبیر دین و زندگی - آمادگی دفاعی

خانم آرزو رشتبری

دبیر ادبیات فارسی

خانم آزیتا اسدی

دبیر تاریخ و جغرافی و تفکر و سواد رسانه ای و انسان و محیط زیست و علوم اجتماعی

خانم فاطمه دهقانی

دبیر هندسه دهم و دوازدهم و حسابان دوازدهم

خانم نسرین لطیفیان

دبیر مدیریت خانواده

خانم ساناز ریخته گران

دبیر ریاضی دهم و یازدهم و دوازدهم - گسسته دوازدهم

خانم شیوا توسلی

دبیر فیزیک

خانم فریادی

دبیر عربی

خانم المیرا سرهنگ زاده

دبیر شیمی

خانم فهیمه خدایی

دبیر زیست شناسی

خانم ملک زاده

دبیر بهداشت و سلامت - زمین شناسی