برنامه امتحانات هماهنگ منطقه ای ویژه پایه دهم و یازدهم اردیبهشت ماه

برنامه امتحانات هماهنگ منطقه ای ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم به پیوست ارسال میگردد.

دانش آموزان توجه نمائید که این امتحانات با امتحانات خردادماه فرق دارد.