آغاز سالتحصیلی جدید

زنگ اول مهر
زنگ بیداری
برای حرکت به سوی فردا‌های روشن
اول مهر
روز مهرانگیز بازگشایی مدرسه‌ها
آغاز سال تحصیلی
آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن
فرا رسیدن تابش خورشید علم بر سرزمین دل‌ها
اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید
روز طلوع دوباره صبح دانش
بر دانش آموزان سرزمین علم مبارک باد.