اعلام زمانبندی امتحانات نهایی

🔴 فوری اعلام زمان بندی امتحانات نهایی

🔗رئيس سنجش آموزش و پرورش  :

➕ شروع امتحانی نهایی پایه دوازدهم چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت خواهد بود. دانش آموزان پایه دوازدهم در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه امتحان خواهند داد.

➕امتحان نهایی پایه #دوازدهم ساعت ۷ صبح شروع خواهد شد . 

فرآیند شروع آزمون نهایی پایه دوازدهم ۶:۳۰ صبح خواهد بود . 

➕شروع امتحان نهایی پایه دهم و یازدهم ۲۷ اردیبهشت ماه خواهد بود . روزهای آزمون پایه دهم و یازدهم یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه خواهد بود .

➕شروع آزمون پایه #یازدهم ساعت ۷ صبح خواهد بود .

فرآیند شروع آزمون نهایی پایه یازدهم ۶:۳۰ صبح خواهد بود .

➕ شروع آزمون پایه #دهم ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

➕فرآیند شروع آزمون نهایی پایه دهم ۹:۳۰ خواهد بود.